Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP - ICHO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.11.2022 oraz zmienione załączniki:

Odpowiedzi na zadane pytania 21.11.2022

Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ (aktualizacja 21.11.2022)

Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności (aktualizacja 21.11.2022)Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ
Zał. Nr 2 do SWZ - Formularz oferty
SWZ
Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności
Zał. Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności inf.
Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. Nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków
Zał. Nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności (aktualizacja 21.11.2022)
Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ (aktualizacja 21.11.2022)
Odpowiedzi na zadane pytania 21.11.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej