Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP - ICHO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na Pytania:

Odpowiedzi na pytania z dn. 22.11.2021

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 29.11.2021 r. do godz. 10:00 CET.

Zmienione załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaZmiana treści SWZ
SWZ
Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ
Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodnościZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ
Zał. Nr 2 do SWZ - Formularz oferty
Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności
Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności inf.
Zał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków
Zał. Nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SWZ
Odpowiedzi na pytania z dn. 22.11.2021
Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ
Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności
SWZ
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty