Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP - ICHOZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ
Zał. Nr 2 do SWZ - Formularz oferty
Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności
Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności inf.
Zał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków
Zał. Nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy